Portfólio

Územné plány obcí a miest

 • Územný plán mesta Krupina - na obr.
 • Referencie pri tvorbe územných plánov a ich zmien a doplnkov v obciach a mestách v 6 krajoch SR.

Urbanistické štúdie a územné plány zón

 • Urbanistická štúdia obytného súboru vo Sv. Antone - na obr.
 • Investičné zámery obcí a developerov rozpracované na úrovni podrobných urbanistických štúdií a regulačných plánov, projektov pre územné rozhodnutie / stavebné povolenie

Projekty regenerácie verejných priestranstiev

 • "Revitalizácia verejných priestranstiev - námestia v Skačanoch" - realizovaný projekt, financovaný z fondov EÚ - na obr.
 • Komplexné zabezpečenie projektov regenerácie verejných priestranstiev od projektových prác, vypracovania žiadosti o grant až po externý manažment - realizované projekty v 5 krajoch SR.

Rozvojové stratégie

 • PHSR obce Hamuliakovo - na obr.
 • Inovatívny prístup k tvorbe komplexných stratégií - programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a miest (PHSR)
 • Spracovanie odvetvových stratégií s využitím výsledkov vlastného výskumu - programov rozvoja bývania, komunitných plánov sociálnych služieb

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

 • Na základe odbornej spôsobilosti na posudzovanie vplyvov na ŽP poskytujeme obciam, investorom a ďalším partnerom poradenstvo a komplexné zabezpečenie činností posudzovania EIA a SEA.

Verejné obstarávanie

 • Obciam poskytujeme poradenstvo v agende verejného obstarávania, vrátane zabezpečenia elektronických aukcií.
hore