O nás

Spoločnosť Ekoplán, s.r.o. Bratislava poskytuje služby spracovania projektov a plánovacích dokumentov pre obce, mestá, regióny:

 • územný plán obce / mesta
 • územný plán zóny
 • urbanistická štúdia
 • program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 • komunitný plán sociálnych služieb
 • program rozvoja bývania
 • generel cyklistickej dopravy
 • pasport miestnych komunikácií
 • plán udržateľnej mobility
 • projekty regenerácie verejných priestranstiev (chodníky, miestne komunikácie, parkové úpravy)

V našej práci postupujeme s osobitným zreteľom na princípy udržateľného rozvoja a využívame najnovšie poznatky v oblasti priestorového plánovania a výstupy vlastného výskumu.

Ďalej poskytujeme komplexné poradenstvo pre samosprávy a developerov:

 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • verejné obstarávanie
 • poradenstvo v oblasti fondov EÚ
hore